Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce
a objednatele vstupenky na konferenci Send Summit.

Vzdělávací “E-mailing konferenci” (dále jen "akce") organizuje společnost Targito.com, s.r.o., IČ: 28445937, se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155807, zastoupena Vladanem Hejnicem, jednatelem (dále jen Targito.com). Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupí vstupenku na webové stránce sendsummit.cz.

Cenu vstupenky je objednatel povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů od zakoupení vstupenky na akci. Závazný právní vztah mezi organizátorem konference a objednatelem vstupenky vzniká v den registrace / objednání vstupenky objednatelem. Po uhrazení bude objednateli elektronicky doručeno potvrzení o úhradě / faktura. Vstupenky se zasílají elektronicky. Cena vstupenky musí být uhrazena nejpozději den před konáním akce elektronicky (musí být zadán příkaz k úhradě), v den konání akce je možná pouze platba na místě v hotovosti. Pokud cena vstupenky nebude uhrazena na účet organizátora nebo v hotovosti nejpozději v den konání akce, bude vstup objednateli umožněn pouze na základě doložení platby (příkazu k úhradě), kterou provedl ve prospěch organizátora za vstupenku na akci.

Cena vstupenky je proměnlivá dle časového období prodeje uvedeného na webových stránkách sendsummit.cz. V případě zrušení konference ze strany organizátora bude objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky, v ostatních případech se vstupné nevrací. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

Reklamační řád

1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím www.sendsummit.cz.

2. Uhrazené vstupné je nevratné, vstupenky se nevyměňují. Po uhrazení platební bránou, dorazí potvrzení o zaplacení / faktura. Vstupenku na akci obdrží objednatel přímo na místě konání akce. V případě zrušení akce ze strany organizátora bude objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním akce včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.

4. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

5. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

6. V případě úplného zrušení akce bude zákazník, na kterého má prodávající kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinil prodávající.

7. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel. Reklamace vyřizuje pověřená osoba Michaela Kosičová.

Nárok na odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Při zrušení registrace do 30 dnů před konáním akce včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny vstupenky.

Doprava a platba

Platbu za objednané zboží je možno realizovat více způsoby, buď bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího, nebo využitím platební brány společnosti  ComGate Payments, a.s.  www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Všechny informace o průběhu platebního procesu můžete nalézt na odkazech níže
help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s., kam je možné se obracet s případnými reklamacemi a problémy.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Po úspěšném uhrazení objednávky budou vstupenky odeslány na e-mail, který byl zadán v objednávce.

Ochrana osobních údajů

Společnost Targito.com, s.r.o., shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti www.sendsummit.cz. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, za základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost Targito.com, s.r.o.. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost  je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

GDPR

Registrací na konferenci zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Targito.com, s.r.o., jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména prostřednictvím e-mailu a sms) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Zákazník má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo.

Společnost Targito.com, s.r.o., shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti www.sendsummit.cz. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, za základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost Targito.com, s.r.o.. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost  je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.